Regulamin korzystania z łagodnej komory hiperbarycznej w gabinecie Akademia Zdrowia Stawno 10 Goleniów.

ROZDZIAŁ I – ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) obowiązuje wszystkich klientów gabinetu Akademia Zdrowia (Klienci), którzy biorą udział w sesji hiperbarycznej (Sesja).
 2. Sesja jest przeprowadzana w dwuosobowej komorze hiperbarycznej model DUO o maksymalnym ciśnieniu do 1,3 ATA. Do łagodnej komory dostarczane są:
  1. poprzez sprężarkę pompowane jest zwykłe powietrze,
  2. poprzez koncentrator tlenu dostarczany jest tlen o stężeniu wynoszącym zazwyczaj 90-95%.
 3. W Sesji mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie za zgodą ich opiekuna prawnego i wyłącznie w jego obecności. Opiekun ponosi odpowiedzialność za towarzyszące mu osoby małoletnie.
 4. W gabinecie Akademia Zdrowia obowiązują zapisy na poszczególne Sesje, a Klienci są zobowiązani do przestrzegania godzin umówionych wizyt. W przypadku spóźnienia lub konieczności odwołania Sesji Klient jest zobowiązany poinformować o tym personel gabinetu. W przypadku spóźnienia do 15 minut Sesja może zostać skrócona o ten czas, przy czym opłata za Sesję nie ulegnie pomniejszeniu. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut Sesja może zostać odwołana przez personel gabinetu.
 5. W przypadku zakupienia pakietu Sesji istnieje możliwość:
  1. odwołania bądź przełożenia jednej wizyty w przypadku pakietu 5 Sesji
  2. odwołania bądź przełożenia dwóch wizyt w przypadku pakietu 10 Sesji
 6. Sesja przerwana z powodu złego samopoczucia na skutek działania łagodnej komory hiperbarycznej zostaje uznana za:
   1. niezrealizowaną jeśli przerwanie Sesji nastąpi w ciągu 15 minut od momentu jej rozpoczęcia. Klientowi przysługuje prawo do nie ponoszenia kosztów oraz przełożenia lub odwołania wizyty
   2. częściowo zrealizowaną jeśli przerwanie Sesji nastąpi po 15 minutach od momentu jej rozpoczęcia. Wówczas Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów proporcjonalnych do wykorzystanego czasu Sesji.
   3. Zrealizowaną jeśli przerwanie Sesji nastąpi po 30 minutach od jej rozpoczęcia.
 7. Przed rozpoczęciem Sesji Klient zobowiązany jest podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań do brania udziału w Sesji i korzystania z łagodnej komory hiperbarycznej. W przypadku Klientów małoletnich odpowiednie oświadczenie podpisuje opiekun prawny. Nie podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań uniemożliwia odbycie sesji w komorze hiperbarycznej.
 8. Jeżeli występują przeciwwskazania do udziału w Sesji personel ma obowiązek odmówić jej wykonania. Jeśli są to przeciwwskazania, które po upływie określonego czasu ustąpią (infekcja, gorączka, stan po spożyciu alkoholu etc.) wówczas termin wizyty zostaje przesunięty.
 9. Przebywanie w komorze hiperbarycznej jest dozwolone jedynie pod nadzorem przeszkolonego pracownika gabinetu Akademia Zdrowia.
 10. Za czyszczenie i dezynfekcję wnętrza komory odpowiada personel gabinetu.
 11. Sesja hiperbaryczna poprzedzona jest krótkim instruktażem dotyczącym zasad bezpieczeństwa w czasie jej trwania.
 12. Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny podczas przebywania w komorze.

 

ROZDZIAŁ II – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PRZEPROWADZANIA SESJI W ŁAGODNEJ KOMORZE HIPERBARYCZNEJ

 1. W trakcie korzystania z łagodnej komory hiperbarycznej możliwe jest pojawienie się uczucia dyskomfortu w postaci przejściowego bólu uszu, zatok, zawrotów głowy, senności bądź pobudzenia.
 2. Sesja rozpoczyna się etapem podnoszenia ciśnienia (kompresja) do poziomu 1.3 ATA. Czas kompresji wynosi 6-8 minut, choć może zostać wydłużony w przypadku, gdy osoba odbywająca Sesję odczuwa zbyt duży dyskomfort, ale nie chce z niej rezygnować. Sesja kończy się etapem dekompresji, czyli obniżania ciśnienia. Standardowo etap ten trwa 2-4 minuty, ale jego czas może zostać wydłużony na prośbę osoby odbywającej Sesję w chwili, gdy pojawi się dyskomfort podobny do występującego podczas kompresji (przejściowy ból uszu, zatok). Dyskomfort podczas kompresji i dekompresji jest sprawą indywidualną i każda z osób może odczuwać różną jego intensywność.
 3. W sytuacjach nagłych i kiedy wymagają tego zasady bezpieczeństwa, przewidziana jest awaryjna dekompresja, podczas której zmniejszanie ciśnienia odbywa się szybciej niż podczas standardowej Sesji, tj. 1 do 2 minut co może powodować ból głowy, uszu i zatok.
 4. Czas trwania jednej Sesji wynosi 60 minut i jest liczony od momentu osiągnięcia ciśnienia roboczego. Należy mieć na uwadze, że całkowity czas wizyty w gabinecie obejmuje przygotowanie Klienta do Sesji, a także kompresję i dekompresję komory i wynosi zwyczajowo około 90 minut.
 5. W trakcie trwania Sesji nie ma możliwości opuszczania komory. Jeśli zajdzie konieczność opuszczenia komory z powodów innych niż opisane w Rozdziale I punkt 6, Sesja zostaje przerwana i uznana za odbytą.
 6. W razie wystąpienia złego samopoczucia lub dolegliwości bólowych należy niezwłocznie poinformować o tym personel gabinetu. W trakcie trwania Sesji kontakt z personelem jest możliwy poprzez krótkofalówki.
 7. W przypadku przerwania Sesji i braku możliwości jej kontynuacji personel gabinetu ustali z Klientem nowy termin Sesji.
 8. Jeżeli istnieje podejrzenie, że Klient jest pod wpływem środków odurzających, personel gabinetu ma prawo odmówić wykonania Sesji.
 9. Do łagodnej komory hiperbarycznej zabrania się wnoszenia jakichkolwiek substancji łatwopalnych, zapalniczek oraz zapałek, a także e-papierosów oraz urządzeń, które mogą wywołać zapłon bądź iskrę. Niedozwolone jest również wnoszenie do komory przedmiotów ostrych.
 10. Dozwolone jest korzystanie z telefonów, tabletów, laptopów, czytników e-book, etc. pod warunkiem korzystania z własnego źródła energii (bateria). Niedopuszczalne jest korzystnie z powerbanków i zewnętrznych źródeł zasilania, gdzie podczas podłączania i odłączania może pojawić się iskra.
 11. W komorze hiperbarycznej obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, używania papierosów elektrycznych, spożywania posiłków oraz napojów.
 1. Podczas Sesji Klient powinien mieć na sobie przewiewny, bawełniany, wygodny strój. Zaleca się założenie czystych skarpetek. Do komory wchodzimy bez obuwia.
 2. Za uszkodzenie komory w trakcie Sesji odpowiada Klient i zobowiązuje się do pokrycia kosztów uszkodzenia.
 3. W przypadku nie przestrzegania przez Klienta zasad bezpieczeństwa podczas odbywania Sesji personel gabinetu może przerwać Sesję w dowolnym momencie przy czym Klientowi nie przysługuje w tej sytuacji zwrot kosztów.

 

ROZDZIAŁ III – ZASADY REALIZACJI VOUCHERÓW

 1. Wydawca voucherów – firma BAFI Sebastian Marcinkowski z siedzibą w Stawnie 10, 72-100 Goleniów prowadząca gabinet Akademia Zdrowia.
 2. Kupujący voucher – osoba fizyczna dokonująca zakupu vouchera i akceptująca warunki Regulaminu. Zakup vouchera polega na opłaceniu określonej kwoty odpowiadającej wartości vouchera. Za datę zakupu uznaje się dzień dokonania płatności.
 3. Okaziciel/Posiadacz vouchera – wskazana imiennie osoba realizująca voucher, czyli korzystająca fizycznie z usługi. Voucher nie może być wykorzystany przez osobę inną niż wskazana imiennie na Voucherze. Voucher może zostać wykorzystany przez osobę niepełnoletnią wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Voucher – dokument imienny wystawiony przez Wydawcę, uprawniający do zrealizowania Sesji w łagodnej komorze hiperbarycznej w gabinecie Akademia Zdrowia.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016).
 6. Warunkiem zakupu vouchera jest dokonanie płatności gotówką lub BLIK-iem w gabinecie Akademia Zdrowia lub zaplata przelewem na konto bankowe. W przypadku dokonywania płatności przelewem Kupujący zobowiązany jest do wpisania w tytule przelewu imienia i nazwiska osoby korzystającej z vouchera, a także wskazania opłacanej usługi.
 7. Voucher przekazywany jest w formie papierowej.
 8. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę. Okaziciela Vouchera można zmienić wyłącznie w gabinecie Wydawcy w obecności i za zgodą Wydawcy.
 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności na Voucher utracony, uszkodzony i przeterminowany, a Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu uszkodzenia, utracenia lub kradzieży Vouchera.
 10. Okres ważności Vouchera liczony jest od daty zakupu i wynosi 3 miesiące. Wydawca może odmówić realizacji Vouchera w przypadku gdy upłynął termin jego ważności.
 11. Okaziciel/Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminów wizyt. Sesje należy umówić i zrealizować w okresie ważności Vouchera. Należy uwzględnić, że w danym dniu może być zrealizowana tylko jedna Sesja.
 12. W przypadku, gdy Posiadacz Vouchera nie może skorzystać z Sesji ze względu na występujące przeciwwskazania, Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę, może jednak zostać przepisany na inną osobę, po uprzednim uzgodnieniu tego z Wydawcą.
 13. Umówioną wizytę można odwołać bez ponoszenia konsekwencji, również finansowych, najpóźniej na 24 godziny (dwadzieścia cztery godziny) przed umówionym terminem realizacji. W przypadku poinformowania o nieobecności później niż 24 godziny, Voucher uznaje się za zrealizowany i termin realizacji przepada, a koszty sesji nie zostaną zwrócone.
 14. Sesje niewykorzystane w ramach Vouchera, w chwili gdy Voucher traci ważność, zostają uznane za zrealizowane.

 

ROZDZIAŁ IV – ZASADY REALIZACJI PAKIETÓW

 1. Pakiet oznacza wykupioną jednorazowo serię Sesji w łagodnej komorze hiperbarycznej. Każdy pakiet może opiewać na 5 lub 10 Sesji.
 2. Z Pakietu może korzystać osoba dokonująca zakupu lub osoba wskazana przez nią z imienia i nazwiska.
 3. Pakiet ma określony termin ważności, który wynosi 6 miesięcy.
 4. W przypadku planowanej nieobecności Posiadacz Pakietu jest zobowiązany do poinformowania personelu gabinetu zgodnie z zapisami w Rozdziale I punkt 5.
 5. W przypadku spóźnienia obowiązują zasady zgodne z zapisem w Rozdziale I punkt 4.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację pakietu w całości w określonym terminie, Posiadacz Pakietu ma prawo wnioskować do personelu gabinetu o możliwość wydłużenia terminu wykorzystania pakietu lub przepisać go na osoby trzecie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W skrajnych przypadkach (wypadek, ciężka choroba, ciąża, przeprowadzka do innego miasta etc.) istnieje możliwość zwrotu kosztów zakupionego pakietu po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z personelem gabinetu.

 

Wyrażenie zgody na wykonanie Sesji w łagodnej komorze hiperbarycznej jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.